Monday, April 6, 2009

Sharah Sahih al-Bukhari


Fath al-Bariy bisyarh Al-Bukhari,
penulis kitab ini al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy ( 773H-852 ). Ditahqiq Abdul Aziz bin Baz bin Abdullah bin Baz. cetakan Dar al-Fikr, Beirut, Lubnan 1996. mempunyai 15 juzuk. dimulakan dengan penerbit,kata aluan bagi kitab al-Hafiz Hajar dan sanad2 Ibn Hajar ke sahih al-Bukahri. dimulakan kitab bab dan syarah.


Syarh Sahih al-Bukhari
Li Ibn Battal,
dikarang oleh Abu Hasan ali bin Khalaf bin Abdul Malik yang lebih dikenali dengan Ibn Battal. Didhabit nasnya dan di ulas oleh Abu Tamim Yasir bin Ibrahim. cetakan al-Rusyd, al-Riyadh. 2000 mempunyai 10juzuk.


Umdatul al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari,
di karang oleh al-Syaikh al-Imam al-Allamah Badr al-din Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aini. dicetak pada tahun 1998, dimulakan dengan basmalah, nama kitab serta syarahnya, nama bab serta syarahnya dan hadis bersama syarahnya.


al-Tausyih Bisyarh al-Jami al-Sahih,
dihasilkan oleh Imam al-Hafiz Abi al-Fadl Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti. di tahqiq oleh ridhwan. cetakan maktabah al-Rusyd,Riyadh, 1998 mempunyai 5juzuk. bab dalam menerangkan syarat2 al-Bukhari berserta tajuk. nota kaki yang terdapat dalam kitab ini merupakan takhrij hadis,athar dan juga penerangan kalimah2 yang gharib.

sebenarnya banyak lagi kitab Sharah Sahih al-Bukhari seperti Thagliq al-Tha`liq Ala Sahih al-Bukhari yang dikarang oleh al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy. semoga kita mendapat manfaat bersama

No comments: